?>
مرا ببوس
۸:۵۲
مرا ببوس
سبک/دستگاه: اصفهان
آهنگساز: مجید وفادار
خواننده: حسن گلنراقی
شاعر: حیدر رقابی
متن اثر
مرا ببوس، مرا ببوس
برای آخرین بار،
تو را خدا نگهدار
که می روم به سوی سرنوشت
بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته،
منم به جستجوی سرنوشت
در میان توفان هم پیمان با قایقران ها
گذشته از جان باید بگذشت از توفان ها
به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها
که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها
شب سیه سفر کنم، ز تیره ره گذر کنم
نگرتو ای گل من، سرشک غم به دامن، برای من میفکن
مرا ببوس، مرا ببوس
برای آخرین بار،
تو را خدا نگهدار
بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته،
منم به جستجوی سرنوشت
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو می مانم، تا لب بگذاری بر لب من
دختر زیبا از برق نگاه تو، اشک بی گناه تو، روشن سازد یک امشب من
مرا ببوس، مرا ببوس
برای آخرین بار،
تو را خدا نگهدار
که می روم به سوی سرنوشت
بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته،
منم به جستجوی سرنوشت
*****
ستاره مُرد سپیده دم،
چو یک فرشته ماه هم، نهاده دیده برهم،
میان پرنیان غنوده بود
در آخرین نگاهش نگاه بی گناهش، سرود واپسین سروده بود
بین که من از این پس دل در راه دیگر دارم
به راه دیگر شوری دیگر در سر دارم
به صبح روشن باید از آن دل بردارم،
که عهد خونین با صبحی روشن تر دارم
به روی او نگاه من، نگاه او به راه من
فرشتگان زیبا، به ماتم دل ما
در آسمان هم آوا
دختر زیبا، همچون شبنم گلها با برگ شقایق ها، بنشین بر بال باد سحر
دختر زیبا، چشمان سیه بگشا، با روی بهشت آسا بنگر خندانم بار دگر
ستاره مُرد سپیده دم،
چو یک فرشته ماه هم، نهاده دیده برهم،
میان پرنیان غنوده بود
در آخرین نگاهش نگاه بی گناهش، سرود واپسین سروده بود